ETISKE RETNINGSLINJER

Vid&Sans er et uafhængigt medie, der skal møde sine medlemmer, brugere, kilder, samarbejdspartnere og øvrige omgivelser med den højeste grad af troværdighed og åbenhed. Det gælder udadtil og indadtil: i vores redaktionelle indhold, i vores arbejdsprocesser og i vores organisation.

Vid&Sans er tilmeldt Pressenævnet og er underlagt medieansvarsloven og vejledning for god presseskik.

De etiske principper, der er beskrevet i dette dokument, er på mange punkter uddybninger eller præciseringer af netop retningslinjerne for god presseskik. Disse uddybninger er nødvendige, fordi Vid&Sans bestræber sig på at skabe en særlig form for indhold, baseret på nogle særlige arbejdsmetoder. Disse særligheder kræver specifikke etiske overvejelser, som beskrives i det følgende.

Vid&Sans’ publicistiske indhold, metoder og aktiviteter hviler på seks grundlæggende principper:

 1. Uafhængighed
 2. Soliditet
 3. Balance
 4. Nuance
 5. Gennemsigtighed
 6. Responsivitet
 7. Data og datamining

Disse principper er styrende ikke bare for, hvordan Vid&Sans som medie publicerer sit indhold til og interagerer med sine omgivelser, men også for hvordan den enkelte medarbejder på Vid&Sans varetager sin rolle som repræsentant for Vid&Sans og som kollega.

Journalistik og viden er felter, som konstant er til debat. Det samme er etik. Og da Vid&Sans er sat i verden for forny både journalistik og vidensformidling, vil de styrende etiske principper løbende blive drøftet og overvejet.

 1. Uafhængighed

Vid&Sans er alene båret af ønsket om at bidrage til en vidensbaseret og nuanceret offentlig samtale.
Vid&Sans opererer uafhængigt af kommercielle, politiske eller organisatoriske interesser. Ingen aktør uden for redaktionen kan påvirke mediets indhold gennem andet end argumentets kraft.
Vid&Sans deltager ikke som mediepartner i eksterne aktørers projekter, hvis det indebærer en forpligtelse til at publicere forskningsresultater eller andet indhold fra projektet.

Beslutningen om, hvilken forskning og hvilke forskere der skal omtales eller ikke omtales i Vid&Sans, baserer sig alene på redaktionens egne relevanskriterier. Vid&Sans omtaler ikke forskning, blot fordi den er ny, eller fordi vi kan få lov til at præsentere den først og solo.

Vid&Sans samarbejder tættere med kilder og eksterne bidragydere end andre medier. Dette indebærer ofte en forhandling om en artikels vinkling, indhold og formuleringer. Redaktionen kan altid beslutte, at en tekst ikke skal publiceres.

Vid&Sans betaler ikke for tips fra læsere eller mundtlige udsagn fra kilder. Kilder eller samarbejdspartnere, der bruger tid på at hjælpe med research eller bidrage med substantielt skriftligt materiale, kan blive honoreret.

 1. Soliditet

Vid&Sans benytter kun forskere som kilder.

En forsker definerer vi som en person, som løbende publicerer fagfællebedømte bøger eller artikler.

Vi inddrager kun forskere på fagområder, de har publiceret inden for.

 1. Balance

Vid&Sans tilstræber bredde og balance i valget af forskningsinstitutioner, hvis forskning omtales eller behandles redaktionelt. Ingen forskningsinstitution har fortrinsret til at blive omtalt i Vid&Sans.

Vid&Sans tilstræber sociodemografisk balance og diversitet i valg af kilder og bidragydere – ikke mindst hvad angår køn, alder og etnicitet.

 1. Nuance

Vid&Sans skal give sine brugere de bedste forudsætninger for at afkode betydningen af, nuancerne i og diskussionen af de forskningsresultater eller -udsagn, der formidles.

Den forskning og de forskere, der inddrages, omtales eller behandles i Vid&Sans, skal præsenteres i faglig kontekst, med de rette faglige proportioner og med det rette faglige sammenligningsgrundlag: Hvis et forskningsresultat eller en forskningsretning, vi behandler, er omdiskuteret eller kun giver ét svar ud af flere divergerende, skriver vi det eksplicit i teksten.

Vid&Sans følger i øvrigt Danske Universiteters syv principper for god forskningskommunikation.

 1. Gennemsigtighed

Vid&Sans tilstræber den størst mulige gennemsigtighed om sine redaktionelle valg og beslutninger.

Forskere, der omtales i Vid&Sans, skal forsynes med beskrivelser af titel, ansættelsessted og forskningsfelt samt evt. udvalgte referencer til den vigtigste eller mest relevante publicerede forskning.

 1. Responsivitet

Vid&Sans tilstræber den størst mulige tilgængelighed, responsivitet og imødekommende over for sine medlemmer, samarbejdspartnere og kilder.

Vi krediterer og henviser til de forskningsinstitutioner eller medier, vi måtte hente viden fra til vores artikler.

Det er en vigtig og integreret del af alle redaktionelle medarbejderes arbejde på Vid&Sans at kommunikere med både kilder og medlemmer.

Vid&Sans giver sine kilder og samarbejdspartnere fornøden tid til og mulighed for at gennemse de artikler, de medvirker i, og offentliggør som udgangspunkt ikke en artikel, før alle hovedkilder eller vægtige bidragydere har godkendt artiklen i dens fulde ordlyd.

Når vi begår en fejl, retter vi den så hurtigt som muligt og opdaterer den journalistiske enhed, den måtte have optrådt i.

 • 7. Data og datamining

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Aarhus Universitetsforlag forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Vil du også have din viden direkte fra forskere?

Dyk ned i sektionerne

Natur & Klima
Kunst & Kultur
Samfund & Individ
Teknologi & Univers
Krop & Sind
Ide & Tro
Menu