Wall of Fame

Alexander Wieck Fjældstad

Læge og forsker i lugtesans, Aarhus Universitet
Læge og lektor, Aarhus Universitet. Forsker i lugte, lugtesans og lugteforstyrrelser. Medstifter af klinikken for lugte- og smagsforstyrrelser ved Regionshospitalet Gødstrup.
Se bidrag

Allan Hvolby

Klinisk lektor, Syddansk Universitet
Børne- og ungdomspsykiater og specialeansvarlig overlæge i Psykiatrien i Region Syddanmark, klinisk lektor på Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
Se bidrag

Allan Vaag

Professor og forskningsleder, Steno Diabetes Center Copenhagen
Allan Vaag er professor, forskningsleder og overlæge ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Hans forskning bygger bro mellem den basale og kliniske forskning inden for de bagvedliggende årsager til type 2-diabetes.
Se bidrag

Amir Mohammadi Rostami

Lektor, Gävle Universitet
Amir Mohammadi Rostami startede sin karriere som politibetjent i det svenske politi, men blev senere forsker. Han har en ph.d. i sociologi fra Stockholm Universitet og arbejder som lektor i kriminologi ved Gävle Universitet. Formelt har han stadig titlen politikommissær i det svenske politi.
Se bidrag

Anders Blok

Lektor, Københavns Universitet
Sociologisk Institut. Forsker i bl.a. miljø- og klimasociologi, bysociologi og digitale metoder. Leder af forskningsplatformen SODAS-Climate ved Copenhagen Center for Social Data Science, medstifter af forskerinitiativet Omstillings- og Klimarådet, der har til formål at kvalificere den klimapolitiske debat i Danmark ud fra tværfaglig ekspertise.
Se bidrag

Anders Feilberg

Sektionsleder, Aarhus Universitet
Sektionsleder ved Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet. Anders Feilberg har en baggrund som PhD i atmosfærekemi og forsker især i målemetoder og miljøteknologier til emissioner fra husdyrproduktion.
Se bidrag

Anders Grøntved

Professor, Syddansk Universitet
Professor i fysisk aktivitet og folkesundhed ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Se bidrag

André Ken Jakobsson

Postdoc, Syddansk Universitet
Center for War Studies på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forsker  i stormagtskonkurrencen mellem USA, Kina og Rusland med et særligt fokus på de sikkerhedspolitiske aspekter af avanceret teknologi i kritisk infrastruktur.
Se bidrag

Andreas Bøje Forsby

Forsker ved DIIS
Forsker, ph.d., Dansk Institut for Internationale Studier. Forsker i Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Se bidrag

Andreas Christiansen

Postdoc, Københavns Universitet
Postdoc ved KU, hvor han forsker i etiske og filosofiske problemer ved bioteknologi og har udgivet et forskningsprojekt om lovregulering af GMO.  Han har gennemgået etisk og psykologisk forskning på området og på det grundlag, samt egen forskning, skrevet et baggrundspapir til Etisk Råd, som indgår i Etisk Råds rapport om GMO fra 2019.
Se bidrag

Andreas Graae

Adjunkt, Forsvarsakademiet
Andreas Graae, adjunkt, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet. Forsker i droner, kunstig intelligens og autonome våbensystemer.
Se bidrag

Andreas Halskov

Ekstern lektor, Aarhus Universitet
Andreas Halskov er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Han er desuden fagbogsforfatter og tv-kommentator.
Se bidrag

Andreas Pihl Kjærsgaard

Ph.d., Danmarks Evalueringsinstitut
Seniorkonsulent og projektleder for enheden for videregående uddannelser.
Se bidrag

Andrew Davidson

Vid&Sans
Podcastredaktør på Vid&Sans’ søstermedie Videnslyd og fast bidragyder til Vid&Sans.
Se bidrag

Anker Gemzøe

Professor Emeritus, Aalborg Uniersitet
Mag.art. og dr.phil., professor emeritus ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Gemzøe forsker i litteraturteori og -historie, dramaer og en række klassiske og moderne forfatterskaber. I 1997 lagde han op til en ny Bakhtin-forståelse i sin doktorafhandling om Svend Åge Madsens forfatterskab, og han har forfattet både bøger og artikler med udgangspunkt i Bakhtin – senest i to nye artikler, der p.t. er under trykning i Bakhtin and Modernism på Bloomsbury.
Se bidrag

Anna Cornelia Ploug

Ph.d.-stipendiat, RUC
MPhilStud i Modern European Philosophy, ph.d.-stipendiat i videnskabsfilosofi, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC. Anna C. Ploug skriver afhandling om Hegel og fransk problemtænkning, herunder Simone de Beauvoirs kritiske metode i Det andet køn.
Se bidrag

Anne Gerdes

Professor, Syddansk Universitet
Professor på Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet. Hun forsker i kunstig intelligens og fokuserer på etiske spørgsmål, dataetik og AI Ethics by Design.
Se bidrag

Anne Kirketerp

Ph.d., selvstændig fri forsker
Psykolog, ph.d og underviser i eget regi på uddannelsen craft-psykologi . Har forsket i craft-psykologi samt foretagsomhed, motivation og innovation. Tidligere forskningsleder ved Center for Entreprenørskab og Innovation, Aarhus Universitet. (Foto: Nina Høfdinghoff)
Se bidrag

Anne Maj van der Velden

Mindfulness-forsker og psykolog, Aarhus Universitet og University of Oxford.
Psykolog, ph.d. fra Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin i samarbejde med University of Oxford’s Department of Psychiatry. Forsker i mindfulness-baserede terapiformers virkning på neurale netværk i hjernen hos mennesker med tilbagevendende depression.
Se bidrag

Anne Sophie Haahr Refskou

Aarhus Universitet
Ph.d. og videnskabelig assistent ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Refskou forsker i renæssancelitteratur og -kultur, herunder Shakespeares forfatterskab og dets mange efterliv.
Se bidrag

Anne-Marie Eggert Olsen

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor i filosofi ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Dr.phil. på afhandlingen At forandre verden, om Platons politiske filosofi i Staten. Har i over 30 år formidlet Platons filosofi på universitetet, Folkeuniversitetet og i bøger og artikler.
Se bidrag

Annika Hvithamar

Institutleder og lektor, Københavns Universitet
Annika Hvithamar er ph.d. i religionssociologi og russisk, lektor og institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet. Hun forsker i moderne kristendom, bl.a. i relation til Jehovas Vidner og den russisk-ortodokse kirke.  
Se bidrag

Armando Perez-Cueto

Lektor, Københavns Universitet
Lektor ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Forsker i fødevaredesign og forbrugeradfærd.
Se bidrag

Bent Lauritzen

Sektionsleder, DTU
Bent Lauritzen har forsket i atomfysik og kernekraft siden 1984. Han har en ph.d. i kernefysik og har siden 2006 været sektionsleder for strålingsfysik på Institut for Fysik på DTU. Han er rådsmedlem i Det Europæiske Atomenergiselskab og tilknyttet som ekspert ved EU's EURATOM-program.
Se bidrag

Bent Vad Odgaard

Professor Emeritus, Aarhus Universitet
Professor emeritus på Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Han er oprindelig biolog, men har forsket mere inden for geologien. Hans fokus på palæo-økologi og økosystemer i geologisk skala betyder bl.a., at han forsker i meget langt tidsperspektiv og har viden om forhistorisk dansk natur og kulturlandskab
Se bidrag

Bente Halkier

Professor, Københavns Universitet
Professor og leder af ph.d.-programmet ved ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Forsker bl.a. i adfærd og vaner i forhold til fødevarer og forbrug. Hun er medlem af Klimarådet og en af hovedkræfterne i forskningsprojektet FOMOHO, der undersøger sammenhængen mellem hverdagsliv og bæredygtighed.    
Se bidrag

Bente Martinsen

Lektor ved Aarhus Universitet
Lektor og ph.d. i sygepleje ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Hun forsker i den eksistentielle betydning af afhængighed af pleje, hvad enten afhængigheden skyldes funktionsnedsættelser eller aldring. Værdighed blandt ældre, pleje af mennesker med demens og hjemmeplejekultur er andre omdrejningspunkter for hendes forskning.
Se bidrag

Berit Viuf

Vid&Sans
Journalist og fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver om bl.a. miljø, natur og teknologi.
Se bidrag

Birgitte Bak-Jensen

Professor, Aalborg Universitet
Birgitte Bak-Jensen er professor i intelligent styring af distributionsnettet på AAU Energy, hvor hun arbejder med integration af el-biler og varmepumper til el-nettet, vedvarende energiforsyning samt samspillet mellem energisystemer (elektrisk, termisk, gas, transport, vand, affald m.m.).
Se bidrag

Birgitte Stougaard Pedersen

Lektor, Aarhus Universitet
Birgitte Stougaard Pedersen er ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hun forsker blandt andet i lyd, litteratur og digital kultur, med særligt fokus på lydens potentiale. Har sammen med Iben Have lavet studiet ”At læse en lydbog” (2018)  der undersøger litteratur mellem medier.
Se bidrag

Bjarne Ibsen

Professor ved Syddansk Universitet
Professor ved Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Står i spidsen for den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner, Danmark i Bevægelse.
Se bidrag

Bo Kampmann Walther

Lektor, Syddansk Universitet
Bo Kampmann Walther er lektor i medievidenskab ved Inistitut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Han forsker især i nye medier og computerspil. 
Se bidrag

Brian Traantoft Rasmussen

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans. Skriver bl.a. om religion, migration, kultur og samfundsforhold.
Se bidrag

Camilla Schwartz

Lektor, Syddansk Universitet
Institut for Kulturvidenskaber. Forsker i nyere nordisk litteratur.
Se bidrag

Carsten Berthram Andersen

Adjunkt, Aarhus Universitet
Carsten Berthram Andersen er adjunkt på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Han forsker i ulighed, social mobilitet og miljøøkonomi – i stigende grad med et blik på samspillet med boligmarkedet.
Se bidrag

Carsten Fogh Nielsen

Ekstern lektor i filosofi, Syddansk Universitet
Ekstern lektor i filosofi på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Forsker i etik, pædagogik, superhelte og fake news.
Se bidrag

Carsten Jensen

Professor, Aarhus Universitet
Carsten Jensen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i velfærdsstaten og ulighed.
Se bidrag

Carsten Rahbek

Professor, Københavns Universitet
Professor på Københavns Universitet og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Han forsker i biodiversitet og har blandt andet beskæftiget sig med naturfredning, skove og beskyttelse af økosystemer.
Se bidrag

Carsten Tanggaard

Professor, Aarhus Universitet
Har forsket i finansielle markeder og privatøkonomi som professor ved Institut for Økonomi og har været formand for Penge- og Pensionspanelet, hvor han var med til at udgive undersøgelser og rapporter om især privatøkonomi.
Se bidrag

Casper Andersen

Lektor, Aarhus Universitet
Casper Andersen er lektor i idéhistorie ved Afdeling for filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet. Sammen med Henry Nielsen er han forfatter til bogen Minutter i midnat. En global historie om kernevåben 1945-2022, der udkommer på Aarhus Universitetsforlag senere på året.          
Se bidrag

Casper Sylvest

Lektor, Syddansk Universitet
Ph.D. og lektor på Center for Koldkrigsstudier, Institut for Historie ved Syddansk Institut. Har forsket i atomvåben, atomteknologi, atompolitik og atomdebat fra et historisk perspektiv. Han er desuden forfatter til bogen "Atomfrygt".
Se bidrag

Cecilie Møller

Postdoc, Aarhus Universitet
Cand.psych, ph.d og postdoc på Center of Music in the Brain på Aarhus Universitet. Arbejder med multimodal perception – hvordan flere sanser spiller sammen i den måde vi opfatter verden.
Se bidrag

Charlotte Andersen

Gæsteforsker, Syddansk Universitet
Gæsteforsker ved Syddansk Universitet, Fokuseret Forskningsenhed i Psykiatri. Indehaver af firmaet SPI Consult, der bl.a. tilbyder sanseprofiler. Tidligere forskningsergoterapeut ved Psykiatrien i Region Syddanmark.
Se bidrag

Christian Gottlieb

Adjungeret professor, Københavns Universitet
Christian Gottlieb er adjungeret professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet og ekspert i kristendommens historie i Ukraine og Rusland.
Se bidrag

Christian Kock

Professor emeritus, Københavns Universitet
Christian Kock er professor emeritus i retorik ved Københavns Universitet og har især beskæftiget sig med politisk retorik, debat og argumentation. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler om dette, bl.a. De svarer ikke: Fordummende uskikke i den politiske debat (2011).
Se bidrag

Christian Lodberg Hvas

Lektor, Aarhus Universitet
Christian Lodberg Hvas er specialist i medicinske tarmsygdomme, overlæge på Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Han har netop udgivet bogen "Tarmen" i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.
Se bidrag

Christian Mogensen

Specialkonsulent, Center for Digital Pædagogik
Christian er uddannet kandidat i filosofi og psykologi og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, hvor han bl.a. forsker i incel-fænomenet.
Se bidrag

Christian Richter Østergaard

Professor, Aalborg Universitet
Professor i innovation, viden og økonomisk dynamik ved Aalborg University Business School. Han beskæftiger sig især med innovationsøkonomi, virksomhedssamarbejde og udvikling i logistikbranchen.
Se bidrag

Christian Tolstrup Jensen

Adjunkt, Malmø Universitet
Cand.mag. i historie og ph.d. i kulturstudier med særlig viden om idræt og sportsevents ud fra et historisk og sociologisk perspektiv. Har tidligere bl.a. forsket i dansk idræt under Besættelsen og den politiske baggrund for sportevents i Danmark og Norge i dag.
Se bidrag

Claus Holm

Leder af DPU, Aarhus Universitet
Ph.d., lektor og institutleder for DPU ved Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i læreres og pædagogers professionelle dømmekraft og i professions- og ledelsesetik.  
Se bidrag

Dan Ringgaard

Professor, Aarhus Universitet
Dan Ringgaard er professor i nordisk litteratur. Han har skrevet bøger om poesi, om nordisk litteraturhistorie, om litterære tilblivelsesprocesser og om stedets betydning i litteraturen. 
Se bidrag

Dea Siggaard Stenbæk

Lektor, Københavns Universitet
Psykolog, lektor på KU og forsker på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Forsker tværfagligt mellem psykologi, medicin og neuroscience. Bidrager til at udvikle nye behandlinger for psykiske lidelser ved hjælp af psykedeliske stoffer.
Se bidrag

Dominique Routhier

Postdoc, Syddansk Universitet
Ph.d., Postdoc ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Publikationer i blandt andet Kultur og Klasse, Slagmark, Rethinking Marxism og Nordic Journal of Aesthetics. Desuden bylines i bl.a. Eftertryk, Politiken, og LA Review of Books.
Se bidrag

Egon Noe

Professor, Syddansk Universitet
Professor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Campus Esbjerg, Syddansk Universitet. Leder af Center for Landdistriktsforskning. Forsker i sociologisk og økonomiske aspekter ved udvikling uden for de større byer.
Se bidrag

Elisabeth Lauridsen Lolle

Postdoc, Aalborg Universitet
Institut for Kultur og Læring. Har kortlagt alle uddannelser fra indskoling til universitetsuddannelser i alle 98 kommuner for Trap Danmark og forsket i udflytning af uddannelser hos UCN.
Se bidrag

Erik Granly Jensen

Lektor, Syddansk Universitet
Ph.d. og lektor ved Institut for Kulturvidenskaberne på Syddansk Universitet. Erik Granly Jensen forsker i kulturelle forandringer og moderne teknologier, og ofte i relation til Benjamins teorier om massemedier.
Se bidrag

Erik Kulavig

Lektor, Syddansk Universitet
Erik Kulavig er lektor i historie ved Syddansk Universitet og har i sin forskning især fokuseret på Ruslands og Sovjetunionens historie. Han har bl.a. udgivet værkerne Ansigt til ansigt med russerne – fra middelalderen til nutiden og Den lange kolde krig.
Se bidrag

Eske Willerslev

Professor, University of Cambridge
Eske Willerslev er Prince Philip Professor i økologi og evolution ved University of Cambridge og leder af Center for Genogenetik på Københavns Universitet.
Se bidrag

Finn Diderichsen

Professor emeritus, Københavns Universitet
Professor emeritus, dr.med., speciallæge, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Se bidrag

Finn T. Agerkvist

Lektor, DTU
Civilingeniør, lektor ved Institut for Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. Ekspert i optimering af højtalere og akustiske bølger. Han leder en forskergruppe, der bl.a. var partner i EU-projektet MONICA.
Se bidrag

Frederik A. Gildberg

Professor, Syddansk Universitet
Frederik Alkier Gildberger professor i retspsykiatri ved SDU, Institut for Regional Sundhedsforskning, og ved Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart, Region Syddanmark. Han er forskningsleder for programmet ’Reduktion af tvang’.
Se bidrag

Frederik Stjernfelt

Professor, Aalborg Universitet
Professor i semiotik, idéhistorie og videnskabsteori ved Aalborg Universitet i København. Stjernfelt har for nylig udgivet Grov Konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-1773 (2020, engelsk 2022) sammen med Henrik Horstbøll og Ulrik Langen.
Se bidrag

Gitte Moos Knudsen

Professor, Københavns Universitet
Professor på KU og overlæge på Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet. Beskæftiger sig bl.a. med psykedeliske stoffer og bevidsthed og har især undersøgt stoffers påvirkning af hjernen ved hjælp af hjernescanninger.
Se bidrag

Gorm Harste

Lektor, Aarhus Universitet
Gorm Harste er lektor ved Statskundskab på Aarhus Universitet, han forsker blandt andet i historie, internationale forhold og så er han forfatter på Tænkepausen: Krig.
Se bidrag

Gro Emmertsen Lund

Ph.d., NO!SE (Network of Independent Scholars in Education)
Uddannelsesforsker. Har skrevet ph.d. om sociale eksklusionsprocesser i danske skoler fra Twente University, Holland. Arbejder som selvstændig konsulent og er en del af NO!SE (Network of Independent Scholars in Education) - et netværk for selvstændige forskere.
Se bidrag

Hanna Sigga Madslund

Vid&Sans
Journalist og fast leverandør til Vid&Sans. Skriver om bl.a. psykologi, natur og miljø samt arbejdsmiljø.
Se bidrag

Hans Henrik Bruun

Adjungeret professor, Københavns Universitet
Cand.scient.pol. og siden 2013 adjungeret professor i sociologi ved Københavns Universitet. Har forsket i Max Weber i 50 år. I 2018 oversatte og redigerede han Webers Den protestantiske etik og kapitalismens ånd & De protestantiske sekter og kapitalismens ånd. (foto: Jakob Dahl)  
Se bidrag

Hans-Jørgen Albrechtsen

Professor, DTU
Hans-Jørgen Albrechtsen er professor i Public Health Engineering ved DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi. Han er cand.scient. i mikrobiel økologi og har en ph.d. i grundvandsmikrobiologi.
Se bidrag

Helene Helboe Pedersen

Professor, Aarhus Universitet
Professor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i dansk politik, partier og Folketinget.
Se bidrag

Helle Kannik Haastrup

Lektor, Københavns Universitet
Lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Forsker i celebritykultur, film og tv-serier, tværmedialitet og filmkultur.
Se bidrag

Henriette Romme Lund

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Henriette Romme Lund er ph.d.-studerende på DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Hun forsker i læselyst og litteraturformidling.
Se bidrag

Henrik Lauridsen Lolle

Lektor, Aalborg Universitet
Lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Forsker i livskvalitet og lykke. I forskningsprojektet ”Livskvalitet i landdistrikter og yderområder” fokuserer han på geografisk variation i livskvalitet.
Se bidrag

Henrik Lund

Professor, Aalborg Universitet
Professor i Energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Forsker i bæredygtig energiinfrastruktur og smarte energisystemer.
Se bidrag

Henrik Marstal

Lektor, Rytmisk Konservatorium
Lektor på Rytmisk Konservatorium. Har tidligere forsket i danske sangtraditioner, herunder Kim Larsens arbejde med ældre danske sange, og forsker aktuelt blandt andet i dansk heavy metal og fællessangskultur.
Se bidrag

Henrik Zetterberg-Nielsen

Professor, Aarhus Universitet
Henrik Zetterberg-Nielsen er leder af Narrative Research Lab  og Centre for Fictionality Studies. Han er professor ved Aarhus Universitet og har udgivet en række bøger og artikler om litteratur, fortællinger og fiktionalitet. Hans seneste forskning handler om forholdet mellem imagination og seksualitet.
Se bidrag

Henry Nielsen

Lektor emeritus, Aarhus Universitet
Henry Nielsen er lektor emeritus fra Center for videnskabsstudier, Matematisk Institut, Aarhus Universitet. Sammen med Casper Andersen har hans skrevet bogen Minutter i midnat. En global historie om kernevåben 1945-2022, der udkommer på Aarhus Universitetsforlag senere på året.  
Se bidrag

Hiva Ahmadi

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans. Skriver om bl.a. natur, sundhed, teknologi og miljø.
Se bidrag

Holger Bernt Hansen

Professor emeritus, Københavns Universitet
Holger Bernt Hansen er professor i Afrikastudier og tidligere leder af Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Han har gennem flere år været tilknyttet Ugandas universitet og har skrevet doktordisputats om forholdet mellem religion og politik. Gennem en årrække har han deltaget aktivt i den danske ulandshjælp til Afrika, og han var gennem 12 år formand for Danidas Styrelse. Han har besøgt de fleste lande i Afrika og har gennem de senere år som ekspert deltaget i talrige radio-og tv-programmer.
Se bidrag

Holger Schulze

Professor, Københavns Universitet
Professor i musikvidenskab, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Forsker i sansernes kulturhistorie, lyd i populærkulturen og mediernes antropologi. Han er hovedforsker ved Sound Studies Lab.
Se bidrag

Iben Have

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor og ph.d .i medievidenskab ved institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hun beskæftiger sig blandt andet med lydmedier som digitale lydbøger, lyd-aviser, radio og podcast og har tidligere forsket i filmmusik og dokumentar-tv. Hun anmelder lydbøger for Jyllands-Posten og har udgivet Tænkepausen Ro, der snart udkommer på engelsk under titlen Calm.
Se bidrag

Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen

Postdoc, IT-Universitetet
Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen er postdoc på Institut for Digital Design på IT-Universitetet. Hun forsker i spil som kulturelle genstande, herunder hvordan computerspil repræsenterer køn.
Se bidrag

Inge G. Revsbech

Vid&Sans
Fast bidragsyder til Vid&Sans. Skriver især om krop og naturvidenskab.
Se bidrag

Inge Marie Svane

Professor, Københavns Universitet
Inge Marie Svane er professor i klinisk cancer-immunterapi ved København Universitet og leder af det translationelle forskningscenter Nationalt Center for Cancer Immunterapi CCIT-dk ved Herlev Universitetshospital. Hun er en af Europas førende forskere i immunterapi til kræftbehandling og modtog tidligere på året Marie & August Krogh Prisen for sit arbejde, der strækker sig over tre årtier.
Se bidrag

Jacob Nyrup

Postdoc, Universitetet i Oslo
Jacob Nyrup er postdoktor ved Universitetet i Oslo og er ydermere tilknyttet University of Oxford. Han forsker til daglig i diktaturer og har udgivet en række forskningsartikler om blandt andet kupforsøg, bureaukratiet i Nazityskland og sammensætningen af regeringer i diktaturer. Jacob Nyrup har en ph.d. i politik fra University of Oxford.
Se bidrag

Jacob Rubæk Holm

Lektor, Aalborg Universitet
Lektor på Aalborg University Business School ved Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Se bidrag

Jakob Brodersen

Vid&Sans
Fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver især om teknologi og naturvidenskab.
Se bidrag

Jakob Kristian Jakobsen

Klinisk lektor, Aarhus Universitet
Jakob Kristian Jakobsen er specialist i urinvejskirurgi, overlæge på Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital, og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Han er forfatter til Penis, som udkommer primo 2023 i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.
Se bidrag

Jakob Ladegaard

Lektor, Aarhus Universitet
Jakob Ladegaard er lektor i litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Han er særligt optaget af forbindelserne mellem europæisk litteratur og samfund i perioden 15-1800 og har de sidste fire år ledet et større forskningsprojekt om arvens litteraturhistorie.
Se bidrag

Jakob Stein

Vid&Sans
Journalist og fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver om bl.a. bæredygtighed, kulturelle og sociale bevægelser.
Se bidrag

Jakob Tolstrup

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor ved Institut for Statskundskab. Har forskningsmæssigt fokus på politik i diktaturer mere generelt og autokratisk stabilitet og forandring i postsovjetisk kontekst i særdeleshed. Udgav i 2021 Diktatur i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.
Se bidrag

Jan Damsgaard

Professor, CBS
Jan Damsgaard er professor og ph.d. ved Institut for Digitalisering på CBS. Akademiet for de Tekniske Videnskaber har udnævnt Jan Damsgaard til Digital Vismand. Hans forskning fokuserer på den digitale omstilling af økonomien og i erhvervslivet.
Se bidrag

Jan Gustafsson

Lektor, Københavns Universitet
Jan Gustafsson er lektor ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Han forsker især i spansk og latinamerikansk kultur.
Se bidrag

Jan Pravsgaard Christensen

Professor, Københavns Universitet
Professor i infektionsimmunologi ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet. Forsker primært i immunsystemets respons på virusinfektioner.
Se bidrag

Jens Dick-Nielsen

Lektor, CBS
Lektor ved Department of Finance på CBS, hvor han især har forsket i finansiel risiko. Medlem af fagudvalg under Finanstilsynet, der godkender kompetencekrav for investeringsrådgivere.
Se bidrag

Jens Laurids Sørensen

Lektor, Aalborg Universitet
Lektor ved Aalborg Universitet i Esbjerg. Forsker især i naturstoffer fra skimmelsvampe, herunder identifikation af nye stoffer samt genetisk manipulation.
Se bidrag

Jens Troelsen

Professor, Syddansk Universitet
Professor og leder for Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Var indtil 2021 forskningsleder for forskningsenheden Active Living, der undersøger, hvordan man kan fremme folkesundheden ved hjælp af bevægelse i hverdagen. Cand.scient., ph.d.    
Se bidrag

Jens-Christian Svenning

Professor, Aarhus Universitet
Leder af Biochange, Center for Biodiversity Dynamics in a Changing World, ved Aarhus Universitet.
Se bidrag

Jens-Peter Thomsen

Seniorforsker, VIVE
Cand.scient.soc. og ph.d., seniorforsker på VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Jens-Peter Thomsen er uddannelsesforsker med særlig viden om social ulighed, mobilitet og social stratifikation. Fokuserer især på familiebaggrundens betydning for uddannelsesvalg og uddannelsesovergang, særligt i forhold til de videregående uddannelser.
Se bidrag

Jeppe Bundsgaard

Professor, DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse
Professor i danskfagets didaktik ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
Se bidrag

Jeppe Druedahl

Lektor, Københavns Universitet
Jeppe Druedahl er lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Han forsker i makroøkonomi, økonomiske kriser og opsparing og forbrug.
Se bidrag

Jes Fabricius Møller

Lektor, Københavns Universitet
Ph.d., dr.phil. og lektor ved SAXO-Instituttet på Københavns Universitet. Møller forsker særligt i kultur-, lærdoms- og kirkehistorie i det 19. og 20. århundrede. Han har skrevet en række artikler og en biografi om Hal Koch og hans rolle i efterkrigstidens demokratiudvikling.
Se bidrag

Jes Lynning Harfeld

Lektor, Aalborg Universitet
Filosof, ph.d. i bioetik og lektor ved Center for Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet. Harfeld har forsket i dyreetik, miljøfilosofi og menneskets forhold til naturen i 15 år, deriblandt Benthams tidlige tanker om dyrerettigheder.
Se bidrag

Jesper Erenskjold Moeslund

Biolog, Aarhus Universitet
Jesper Erenskjold Moeslund er biolog og forsker i biodiversitet på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han står for udarbejdelsen af Den Danske Rødliste.
Se bidrag

Jesper Frøkjær Sørensen

Lektor, Aarhus Universitet
Jesper Frøkjær Sørensen er lektor på Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for Religionsvidenskab. Han forsker bl.a. i ritualer og har skrevet bogen Magi i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie. 
Se bidrag

Jesper von Seelen

Docent, UC Syd
Docent ved forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme på UC Syd. Forsker i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget samt implementering af bevægelse i skolen.
Se bidrag

Johanne Smith-Nielsen

Lektor, Københavns Universitet
Johanne Smith-Nielsen er ph.d. og lektor ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Hun forsker og underviser bl.a. i forældres og små- og spædbørns psykiske sundhed og tidlige tilknytning.
Se bidrag

Johs. Nørregård Frandsen

Professor emeritus, Syddansk Universitet
Johs. Nørregård Frandsen er  professor emeritus i litteratur og kulturvidenskab ved Syddansk Universitets Institut for Kulturvidenskaber og tidligere leder af H.C. Andersen Centret. Han har skrevet artikler og bøger om blandt andre H.C. Andersen, Steen Steensen Blicher, Jeppe Aakjær, Arthur Krasilnikoff, Knud Sørensen og Jens Smærup Sørensen. Han er leder af projektet ”Danske Digterruter”.
Se bidrag

Jon Thulstrup

Historiker og ph.d.-studerende, SDU
Jon Thulstrup er historiker og ph.d-studerende ved Syddansk Universitet.
Se bidrag

Jonas Gejl Kaas

Adjunkt, Aarhus Universitet
Jonas Gejl Kaas er adjunkt på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i udenrigspolitik i Rusland med fokus på Ruslands nationale identitet.
Se bidrag

Jonatan Leer

Madkulturforsker, Aalborg Universitet
Adjunkt på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Forsker især i madkultur, bæredygtigt forbrug og maskulinitet.
Se bidrag

Jonna Toft

Vid&Sans
Journalist og redaktionskoordinator hos Vid&Sans. Skriver især om bevægelse og bevægelser: Idræt og motion, sundhed, foreninger og civilsamfund.
Se bidrag

Jørgen Elklit

Professor emeritus, Aarhus Universitet
Dr.scient.pol. Forsker i valg og vælgeradfærd ved danske folketings- og kommunalvalg, politiske partier, demokrati og demokratisering.
Se bidrag

Jørgen Meedom Staun

Lektor, Forsvarsakademiet
Ph.d. og lektor i international politik ved Institut for Strategi, Forsvarsakademiet. Jørgen Meedom Staun forsker primært i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, russisk strategisk kultur og Ruslands politik i Arktis.
Se bidrag

Jørgen Møller

Professor, Aarhus Universitet
Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han har udgivet en stribe bøger om statsdannelse og demokratisering på internationale forlag som Oxford University Press og Routledge. Hans seneste bøger på dansk omfatter Hvorfor blev Europa ikke et imperium (Gyldendal) og tænkepausen Europa (Aarhus Universitetsforlag).
Se bidrag

Jørn Boisen

Lektor, Aarhus Universitet
Jørn Boisen er lektor i fransk på Københavns Universitet. Ved siden af en lang række værker om bl.a. fransk samfund, historie, idéhistorie og litteratur har han udgivet Albert Camus: En introduktion (2005).
Se bidrag

Julie Lajer Plougmand

Vid&Sans
Journalist med speciale i kunst, kultur og litteratur.
Se bidrag

Kai Kanafani

Adjunkt, Aalborg Universitet
Arkitekt og adjunkt ved Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed på BUILD ved Aalborg Universitet. Han forsker i klimaregnskaber for bygninger. BUILD er det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, som udover forskning også leverer anvisninger og understøtter udviklingen af bygningsreglementet.
Se bidrag

Karen Bek-Pedersen

Ekstern lektor, Aarhus Universitet
Ekstern lektor på Aarhus Universitet Institut for Kultur og Samfund, Afdelingen for Religionsvidenskab, og på Institut for Kommunikation og Kultur, Afdelingen for Nordisk Sprog og Litteratur. Uddannet etnolog og folklorist fra University of Edinburgh. Forsker primært i nordisk mytologi og islandske sagaer.
Se bidrag

Karl Erik Sandsten

Postdoc, Københavns Universitet
Læge og ph.d. i psykiatri, ansat som postdoc på Institut for Neurovidenskab på KU. Har især forsket i skizofreni og har selv behandlet mennesker med skizofreni i flere år.
Se bidrag

Kasper Bro Larsen

Professor, Aarhus Universitet
Professor i Det Nye Testamente og kristendommens tilblivelse ved Teologi på Aarhus Universitet. Forsker for tiden i evangelierne som antikke biografier og har bl.a. skrevet Tænkepausen Jesus.
Se bidrag

Kasper Grotle Rasmussen

Lektor, Syddansk Universitet
Ph.d., lektor ved Institut for Historie på Center for Amerikanske Studier, SDU. Grotle Rasmussen har i årevis forsket i politiske konspirationsteorier og særligt i et amerikansk perspektiv.
Se bidrag

Katrine Frøkjær Baunvig

Lektor, Aarhus Universitet
Katrine Frøkjær Baunvig er lektor og leder af Center for Grundtvigforskning ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, ph.d. og cand.mag. Baunvigs forskning angår (som Grundtvig forfatterskab) social sammenhængskraft i en bred forstand – i kærlighedsrelationer, religiøse fællesskaber eller i nationer.
Se bidrag

Katrine Stevnhøj

Ph.d., Københavns Universitet
Katrine Stevnhøj er ph.d.-stipendiat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hun forsker i protestbevægelser i Rusland og Belarus med fokus på emigration og transnational aktivisme.
Se bidrag

Kim Klyver

Professor, Syddansk Universitet
Kim Klyver er professor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet. Han forsker i iværksættere og små virksomheder og deres netværk.
Se bidrag

Knud Michelsen

Seniorforsker, Arktisk Institut
Cand.mag. og seniorforsker ved Arktisk Institut. Ud over værker inden for litteratur og filosofi har han udgivet en række bøger om Knud Rasmussen, senest Rejsen til det oprindelige folk (2021). 
Se bidrag

Kristian Hegner Reinau

Lektor, Aalborg Universitet
Trafikforsker ved Forskningsgruppen for Godstransport ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet. Leder af Danish Research Center for Freight Transport.
Se bidrag

Kristian Hvidtfelt Nielsen

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor og centerleder ved Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet. Forsker i videnskabshistorie og -kommunikation.
Se bidrag

Kristian Nagel Delica

Lektor, Roskilde Universitet
Cand.scient.adm., ph.d. og lektor i byudvikling og byplanlægning ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Delica har igennem en årrække forsket i byudvikling, inspireret af blandt andre Bourdieu, og ofte med fokus på danske udsatte boligområder. Arbejder aktuelt på en bog om ghettolistens opkomst, historie og konsekvenser.
Se bidrag

Lars Hovbakke Sørensen

Lektor, Professionshøjskolen Absalon
Lars Hovbakke Sørensen er lektor, ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon og blandt andet forfatter til bogen ”Europas historie. Fra oldtiden til i dag” (2020).
Se bidrag

Lars Kjerulf Petersen

Seniorforsker, Aarhus Universitet
Lars Kjerulf Petersen er seniorforsker på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Han forsker i miljøsociologi, forbrug og miljøkommunikation.
Se bidrag

Lars Qvortrup

Professor, Aarhus Universitet
Professor ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Forsker blandt andet i skoleledelse, skoleudvikling, inklusion og trivsel.  Han er bl.a. medlem af bestyrelsen for ISIS Katrinebjerg og International Advisory Board for forskningscentret ICT&S Center i Salzburg. Han er medlem af redaktionen for to internationale peer review-tidsskrifter: Cybernetics & Human Knowing og Seminar.net.
Se bidrag

Lasse Raaby Gammelgaard

Lektor ved Aarhus Universitet
Ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Forsker i galskabslitteratur og humanistisk sundhedsvidenskab og har bl.a. skrevet om satire og vrede i Holbergs komedier.
Se bidrag

Lea Skewes

Postdoc, Aarhus Universitet
Lea Skewes er postdoc på Institut for Kultur og Samfund - Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet. Hun forsker i socialpsykologi, køn og identitet.
Se bidrag

Lene Nyboe Jacobsen

Forskningsfysioterapeut, Region Midtjylland
Forskningsfysioterapeut ved Forskningsenheden for Depression og Angst, Psykiatrien i Region Midtjylland.
Se bidrag

Lene Vinther Andersen

Historiker
Lene Vinther Andersen (f. 1977) er historiker og arkivar på Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Hun elsker at læse, genfortælle, skrive om og undervise i sagn, eventyr, magi og folketro.
Se bidrag

Lisbeth Ottosen

Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Leder af DTU Bygs sektion for materialer og holdbarhed samt for instituttets fokusområde om cirkulært byggeri. Forsker i, hvordan byggematerialer og industriaffald kan genanvendes og i metoder til at dokumentere egenskaber ved materiale med henblik på genbrug.
Se bidrag

Lise Hestbæk

Professor, Syddansk Universitet
Professor i muskel- og skeletbesvær ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og seniorforsker på Kiropraktorernes Videnscenter. Ph.d.
Se bidrag

Lone Schrøder Jeppesen

Vid&Sans
Skriver om erhvervsliv, økonomi, ledelse og arbejdsliv.
Se bidrag

Louise Meldgaard Bruun

Specialpsykolog, Aarhus Universitetshospital
Louise Meldgaard Bruun, psykolog og specialpsykolog på Aarhus Universitetshospital. Ekstern lektor ved Aarhus Universitet. Forfatter til bl.a.  ’Saml tankerne’ (2014) og ’Skarpe tanker – styrk dine kognitive færdigheder’ (2017) samt flere artikler og fagbøger om kognition.
Se bidrag

Louise Rosendal Bang

Ph.d-stipendiat, Aarhus Universitet
Ph.d.-stipendiat ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Forsker i tekstæstetiske samtaler og litteraturundervisning.
Se bidrag

Louise Yung Nielsen

Lektor, Roskilde Universitet
Lektor i medievidenskab ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Louise Yung Nielsen forsker i digitale medier med særlige fokuspunkter inden for digital kultur, influencers og internet celebrities, digitale kroppe, platformsøkonomi og affektivt arbejde..
Se bidrag

Mads Rosendahl Thomsen

Professor, Aarhus Universitet
Professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet. Han har forsket i verdenslitteratur, litteraturhistorieskrivning og det posthumane. I de senere år har han arbejdet med digitaliseringens metodiske udfordringer til litteraturvidenskaben.
Se bidrag

Mads Uffe Pedersen

Professor, Aarhus Universitet
Mads Uffe Pedersen forsker i rusmidler. Han er er professor på Center for Rusmiddelforskning ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Se bidrag

Maja Jensen

Vid&Sans
Journalist og lydredaktør på Vid&Sans. Vært på podcasten Tænketanken og producer af al bærende lyd.
Se bidrag

Maja Plesner

Vid&Sans
Journalist og fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver bl.a. om politik og samfund, især USA.
Se bidrag

Malene Freudendal-Pedersen

Professor, Aalborg Universitet
Malene Freudendal-Pedersen er professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet, hvor hun leder forskningsgruppen ”Planning for Urban Sustainability (PLUS)”. Hun har især forsket i sammenhængen mellem hverdagspraksisser, teknologier og samfund på transportområdet, som bl.a er behandlet i bogen Mobility in Daily Life: Between Freedom and Unfreedom. I øjeblikket fokuserer hendes forskning på overgangen til bæredygtig mobilitet og dennes indvirkning på hverdagslivet, samfund og byer.
Se bidrag

Marie Koldkjær Højlund

Adjunkt, Aarhus Universitet
Marie Koldkjær Højlund er adjunkt på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i lydmiljøer. Ved siden af forskningen er hun lyddesigner og udgiver musik under kunstnernavnet Kh Marie.
Se bidrag

Marie Schønning Jensen

Vid&Sans
Fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver om politik og samfund.
Se bidrag

Marie Vejrup Nielsen

Lektor, Aarhus Universitet
Marie Vejrup Nielsen er lektor ved afdeling for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Hun forsker i kristendom i dag – særligt folkekirken, men også øvrige kristne trossamfund og strømninger inden for samtidsreligion generelt.
Se bidrag

Martin Bøgsted

Professor, Aalborg Universitet
Martin Bøgsted er professor i bioinformatik og statistik ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet og Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. Han arbejder bl.a. med kunstig intelligens og big data inden for kræftbehandling og kroniske sygdomme.
Se bidrag

Martin Fredensborg Rath

Professor, Københavns Universitet
Martin Fredensborg Rath er professor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, hvor han og hans gruppe forsker i de biologiske mekanismer, der styrer udvikling og funktion af hjernens døgnrytmeregulerende system.
Se bidrag

Mathias Clasen

Lektor, Aarhus Universitet
Mathias Clasen er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han forsker i horror og er leder af Recreational Fear Lab.
Se bidrag

Mette Skak

Lektor, Aarhus Universitet
Mette Skak er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hun forsker i Rusland og stormagter.
Se bidrag

Mette Volquartzen

Postdoc, Københavns universitet
Ph.d. i jura og cand.mag. i historie. Ansat som postdoc ved Københavns Universitet. Har forsket i og skrevet afhandling om samarbejde mellem politi og private vagter. Har udgivet bogen Politi og privat vagtvirksomhed på DJØF Forlag.
Se bidrag

Michael Fehsenfeld

Postdoc, Aarhus Universitet
Postdoc på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Forsker i borgerdeltagelse, folkesundhed og organisationer.
Se bidrag

Michael Linden-Vørnle

Astrofysiker og chefkonsulent, DTU Space
Astrofysiker og chefkonsulent på Institut for Rumforskning og -teknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space). Arbejder bredt inden for rumforskning – for tiden med fokus på rum-trusler og rumsikkerhed. Er også officer af reserven og er i dag med til at rådgive det danske forsvar i rumspørgsmål.
Se bidrag

Mikkel Juul

Vid&Sans
Journalist på Vid&Sans. Skriver om bl.a. kultur, kunst, samfund og historie.
Se bidrag

Mikkel Thorup

Professor, Aarhus Universitet
Professor i Idéhistorie ved Aarhus universitet med speciale i den politiske og økonomiske tænknings historie. Har bl.a. udgivet Antifeminisme – kvindehad i lighedens tidsalder (2020)
Se bidrag

Mogens Flindt

Lektor, Syddansk Universitet
Mogens Flindt er ph.d. og lektor i havbiologi ved Institut for Biologi på Syddansk Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række publikationer om havbiologi og havmiljø, og tilknyttet flere naturbeskyttelsesprojekter som ekspert/forsker.
Se bidrag

Mona Ameri Chalmer

Ph.d., Rigshospitalet
Mona Ameri Chalmer er læge, ph.d. og hovedpineforsker på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet.
Se bidrag

Moritz Schramm

Lektor, Syddansk Universitet
Moritz Schramm er lektor på institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet. Han forsker i tyske samfundsforhold, historie og politik.
Se bidrag

Morten Hesse

Lektor, Aarhus Universitet
Morten Hesse er lektor på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. Han forsker i rusmidler, misbrug og afhængighed. 
Se bidrag

Morten Hulvej Rod

Professor, Syddansk Universitet, og sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen
Professor på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sundhedsfremmechef på Steno Diabetes Center Copenhagen. Ph.d., ​cand.scient.anth.
Se bidrag

Morten Schmidt

Lektor, Aarhus Universitet
Lektor på institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet og hjertelæge på Aarhus Universitetshospital. Han forsker i hjertesygdomme og har bl.a. undersøgt de hjerte-kar-mæssige bivirkninger ved smertestillende medicin.
Se bidrag

Morten Winther

Seniorrådgiver, Aarhus Universitet
Morten Winther er seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Han står i spidsen for arbejdet med at opgøre Danmarks CO2-udslip fra transportsektoren og repræsenterer Danmark i flere internationale paneler på emissionsområdet.
Se bidrag

Nicolai von Eggers

Postdoc, Aarhus Universitet
Postdoc ved Afdeling for Filosofi og Idehistorie, Aarhus Universitet, med speciale i 'revolutionernes tidsalder' og fransk politik, tænkning og historie.
Se bidrag

Nicoline Skandov

Vid&Sans
Fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver bl.a.  om landbrug, dyrevelfærd og klima.
Se bidrag

Niels Dalgaard

Ph.d., Københavns Universitet
Ph.d. i nordisk litteratur. Har beskæftiget sig med science fiction i omkring et halvt århundrede. Dalgaard har undervist på Københavns Universitet og skrevet adskillige bøger om genren. Han redigerer desuden fagtidsskriftet Proxima.
Se bidrag

Nina Weis

Professor, Københavns Universitet
Professor på institut for klinisk medicin på Københavns Universitet og overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital. Hun forsker i infektionssygdomme med særligt fokus på virale infektioner.
Se bidrag

Per Gundersen

Professor, Københavns Universitet
Professor i skov-økologi på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU. Han er oprindeligt uddannet kemi-ingeniør, har speciale i stoffernes kredsløb og har arbejdet med skove i fyrre år.
Se bidrag

Pernille Boye Koch

Forskningschef, Institut for Menneskerettigheder
Pernille Boye Koch er forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder. Hun forsker i offentlighed og aktindsigt, ministeransvar, god regeringsførelse, embedsmandsnormer og demokratisk kontrol med efterretningstjenester.
Se bidrag

Peter Krustrup

Professor, Syddansk Universitet
Professor i sport og sundhed på Institut for Idræt og Biomekanik. Forsker i børne-, motions- og elitefodbold.
Se bidrag

Peter Lauritsen

Professor MSO, Aarhus Universitet
Peter Lauritsen, Professor MSO, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Forsker i overvågning, data og demokrati.
Se bidrag

Peter Nedergaard

Professor, Københavns Universitet
Peter Nedergaard er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Han forsker i europæisk politik, som han har udgivet knap 50 internationale videnskabelige artikler og bogkapitler om. Han har bl.a. medredigeret og bidraget til bogen Handbook of Danish Politics fra 2020 på Oxford University Press. Til maj udgiver han et kapitel om det danske socialdemokrati i et europæisk perspektiv i bogen The Resistible Corrosion of Europe’s Centre Left After 2008, som udgives på Routledge.
Se bidrag

Peter Ole Pedersen

Kunsthistoriker og museumsinspektør
Peter Ole Pedersen er kunsthistoriker og museumsinspektør ved Vejle Kunstmuseum. Han har forsket i dokumentarisme og dokumentarhistorie både i perspektiv af samtidskunst og filmkunst. Fokus i Peter Ole Pedersens forskning er på, hvordan dokumentar iscenesættes, og hvad det gør ved vores oplevelse af virkeligheden, når vi oplever den gennem kunst og medier.
Se bidrag

Peter Sandøe

Professor, Københavns Universitet
Sektionsleder og professor ved Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering på Københavns Universitet, leder af universitetets Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Peter Sandøe forsker bl.a. i dyreetik og dyrevelfærd.
Se bidrag

Philipp Schröder

Professor, Aarhus Universitet
Philipp Schröder er professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Han forsker i international økonomi, økonomipolitik og virksomheders internationalisering.
Se bidrag

Pia Heike Johansen

Lektor, Syddansk Universitet
Landdistriktsforsker og sociolog. Lektor ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet. Leder af det tværgående forskningsprojekt ”Livskvalitet i landdistrikter og yderområder”, hvor hun forsker i livskvalitet i hverdagslivet.
Se bidrag

Poul Duedahl

Professor, Aalborg Universitet
Professor i historie ved Aalborg Universitet. Forsker bl.a. i epidemiernes og krisernes historie og har senest udgivet bogen Den fjerde rytter - 10.000 års epidemihistorie sammen med Jeannette Varberg.
Se bidrag

Rasmus Brun Pedersen

Lektor, Aarhus Universitet
Rasmus Brun Pedersen er lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, EU og alliancedannelser.
Se bidrag

Rasmus Ejrnæs

Seniorforsker, Aarhus Universitet
Rasmus Ejrnæs er seniorforsker på Institut for Ecoscience - Biodiversitet på Aarhus Universitet. Han forsker i biodiversitet.
Se bidrag

Rasmus Sinding Søndergaard

Seniorforsker, DIIS
Rasmus Sinding Søndergaard forsker i USA’s udenrigspolitik. Han undersøger særligt amerikanske visioner for menneskerettigheder og demokratiudbredelse samt spændinger mellem liberale værdier og nationale sikkerhedsinteresser. Han er desuden interesseret i diplomati, global orden, internationale organisationer og transatlantiske relationer.
Se bidrag

Rikke Brandt Broegaard

Seniorforsker, Center for Regional- og Turismeforskning
Seniorforsker, Center for Regional- og Turismeforskning, og lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Forsker i landdistriktsudvikling med fokus på stedseffekter af eksterne investeringer.
Se bidrag

Rikke Lund

Professor, Københavns Universitet
Rikke Lund er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Hun forsker i social ulighed i sundhed og sammenhængen mellem sociale relationer og helbred.
Se bidrag

Rita Goldberg

Harvard University
Rita Goldberg underviser i komparativ litteratur på Harvard University i Cambridge, Massachusetts, USA. Hun forsker i kvindelitteratur, europæisk litteratur og er desuden forfatter til en lang række bøger. Hun
Se bidrag

Sasja Emilie Mathiasen Stopa

Postdoc, Aarhus Universitet
Sasja Emilie Mathiasen Stopa er postdoc ved afdeling for teologi, Aarhus Universitet, og forsker blandt andet i Martin Luthers teologi og indflydelsen fra luthersk teologi på dansk samfundsudvikling med fokus på tillidskultur. Hun er forfatter til bogen Ære  i Aarhus Universitetsforlags bogserie Tænkepauser.
Se bidrag

Sebastian Olden-Jørgensen

Lektor, Københavns Universitet
Ph.d. og lektor i moderne historie ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet. Olden-Jørgensen forsker i 1500-, 1600- og 1700-tallets politiske og kulturelle historie og har bl.a. skrevet om Svenskekrigene, Peter Griffenfeld og Ludvig Holberg. (foto: Roberto Fortuna)
Se bidrag

Sidsel Lond Grosen

Lektor, Roskilde Universitet
Institut for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet. Forsker i arbejdsliv.
Se bidrag

Sidsel Vive Jensen

Seniorforsker, VIVE
Skole- og integrationsforsker med særlig viden om etniske minoritetsbørn og sociale relationer. Cand.mag. og ph.d., seniorforsker på VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og tilknyttet TrygFondens Børneforskningscenter.
Se bidrag

Signe Tonsberg

Vid&Sans
Journalist og skribent på Vid&Sans. Skriver især om børn, unge, skole, pædagogik og uddannelse.
Se bidrag

Sisse Fagt

Seniorrådgiver, DTU
Seniorrådgiver, DTU Fødevareinstituttet. Forsker i fødevarer, bæredygtighed og sundhedsfremme.
Se bidrag

Søren Hauberg

Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Professor på DTU Compute. Forsker i maskinlæring, geometri og statistik.
Se bidrag

Søren Riishøj

Lektor emeritus, Syddansk Universitet
Søren Riishøj er lektor emeritus fra Institut for Statskundskab, SDU. Som forsker har han især beskæftiget sig med den økonomiske og politiske udvikling i Øst- Centraleuropa. Han er medlem af Rådet for International Konfliktløsning (riko), Nyt Europa samt Helsingfors komiteen.
Se bidrag

Søren Sander

Ph.d., Københavns Universitet
Psykolog og ph.d. fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og partner i virksomheden bag Samarbejde efter Skilsmisse.
Se bidrag

Søren Schultz Jørgensen

Vid&Sans
Ansvarshavende chefredaktør på Vid&Sans. Ph.d. i mediesociologi. Dækker medier, samfund og kultur.
Se bidrag

Stefan Iversen

Lektor, Aarhus Universitet
Ph.d. og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, leder af ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier på Aarhus Universitet. Iversen forsker i fortællinger og retorik og har blandt andet skrevet om Johannes V. Jensens eksperimenterende litteratur.
Se bidrag

Stephanie Hollender

Vid&Sans
Selvstændig journalist og fast bidragyder til Vid&Sans. Skriver om sundhed, eksistens og tendenser. (foto: Ida Marie Odgaard)
Se bidrag
Menu